WorldChanging Seattle – Writing and Publishing Free Textbooks

A nice article on efforts to create a free textbook on Change Management appeared on the WorldChanging Seattle website.

Tulinsky, J. “A Wiki Approach to Writing and Publishing Free Textbooks,” WorldChanging Seattle, January 7, 2009, Available Online at: http://www.worldchanging.com/local/seattle/archives/009273.html

To read about the project, please see - Ideas4Change Blog [LINK].
To learn more about the Global Text Project [LINK]

Reflections on South Africa…Blog Famous?

My blog post on reflections from South Africa has been making headlines on a number of South African’s sites. I spent little over 2 months in South Africa as a visiting professor at the University of the Witwatersrand. See some of the following sites ---

Term Papers into Textbooks – iNews – Fall 2008

An interesting article that describes the work being done by graduate students at the Information School, University of Washington as part of the Global Text Project appeared in the fall edition of iNews.

Students of my IMT 581, Information and the Management of Change, class have collaborated with consultants and managers at BearingPoint, a global strategy consulting firm, to create a book on change management for the GTP. Students interacted with consultants and executives at BearingPoint, sought ways to contribute to the book or an individual chapter, and then arrived at a statement of work. The goal of this assignment was to give the student (1) a chance to examine a concept in change management in a detailed manner, (2) an opportunity to contribute to an external product that will impact the lives of future students in the field of change management, and (3) a chance to work with members of a leading management and technology organization to co-create a valuable product. Based on the feedback, both students and the practitioners enjoyed the project, the interactions, and each group learned about course-related topics that enhanced their knowledge bases. The model of collaborating with industry on student assignments for a global cause was an innovation that I prototyped, and, based on the positive response from both students and practitioners, I am currently considering how to scale this model to involve a wide array of industry participants into similar projects.

To read the entire issue - http://www.ischool.washington.edu/events/newsletter.aspx

Information-Communication Technologies Open Up Innovation

I have a new paper published in Research-Technology Management - Information-Communication Technologies Open Up Innovation.

Overview:

Information-Communication Technologies (ICTs) are no longer just for internal use. Rather, in the era of open and distributed innovation, they must be leveraged by businesses and organizations to reach, record and review ideas from internal and external sources ranging from vendors, suppliers and customers to employees. ICTs enable the entire innovation process, from idea generation and development to experimenting and testing, and, finally, to commercialization of ideas.
Awazu, Y., Baloh, P., Desouza, K.C., Wecht, C.H., Kim, J.Y., and Jha, S. “Information-Communication Technologies Open Up Innovation,” Research-Technology Management, 52(1), 2009, 51-58.
To access the paper: LINK
Research-Technology Management is the award-winning, bi-monthly journal of the Industrial Research Institute, published since 1958. It contains peer-reviewed articles covering the entire spectrum of technological innovation, from research and development through product development to marketing. RTM is a leading source of knowledge and best practices on innovation management for leaders of research, development, and engineering worldwide. [LINK]

Managing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction – An Information Management Perspective

I have a new article published.

Desouza, K.C., and Lau, K.A. “Managing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction: An Information Management Perspective,” International Journal of Public Administration, 31 (13), 2008, 1457–1512.

The threat towards international security that terrorists, failed or failing states, and rogue regimes pose when in possession of weapons of mass destruction (WMD) is a very significant one. Having accurate and timely intelligence is a must in today’s security environment, especially when estimating WMD capabilities. Breakdowns in information management relating to WMD intelligence can be responsible for failures in deterring a WMD attack or may create a false alarm regarding a nation’s capabilities, with equally serious consequences. This paper seeks to propose a framework for understanding the informational failures associated with estimating a state’s WMD capabilities using an information management model. Estimating a state’s nuclear, biological, and chemical (NBC) weapons capabilities is complicated due to several factors. At every point of the intelligence process that will later transcend to policy and action, there are challenges that affect how information is managed. This article will cover these different challenges by organizing them into four information management categories: Sources Management, Analytics Management, Interpretation Management, and Actions Management. An appreciation of the informational challenges associated with WMD detection may lead to improved practices of information management thereby resulting in accurate assessments regarding WMD capabilities and policy agendas.

To access the article - LINK

Just Released – Polish Version of The Outsourcing Handbook

My co-authored book, The Outsourcing Handbook: How to Implement a Successful Outsourcing Process (Kogan Page, 2006), has been translated into Polish by Wydawnictwo MT Biznes. The Polish Edition is titled: Outsourcing: Podr?cznik sprawdzonych praktyk. The book has been endorsed by the Outsourcing Institute (Poland).

----
Stwórz organizacj? przysz?o?ci
Ile zada? twoja firma mog?aby zleca? na zewn?trz i czerpa? z tego korzy?ci?Te korzy?ci to nie tylko oszcz?dno?ci. Outsourcing to tak?e dost?p do wiedzy w g?owach ekspertów poza twoj? organizacj?. To szybki wzrost si?y rynkowej bez pot??nych inwestycji. To model biznesowy, w którym p?acisz tylko za to, co faktycznie jest ci potrzebne. Lecz je?li outsourcing ma da? twojej firmie szerokie korzy?ci, musisz umie? nim zarz?dza?.

Ta ksi??ka to podr?cznik dla mened?erów napisany przez praktyków z wieloletnim do?wiadczeniem w projektach outsourcingowych na ca?ym ?wiecie. Dowiesz si? z niej:
  • które zadania zleca? na zewn?trz, a które lepiej realizowa? wewn?trznie,
  • jak przeprowadzi? konkurs ofert dostawców,
  • jaki wybra? typ kontraktu outsourcingowego,
  • jak ograniczy? chaos w pierwszej fazie wspó?pracy z nowym dostawc?,
  • co zrobi?, ?eby nie uzale?ni? si? od kiepskiego dostawcy,
  • kiedy podj?? trudn? decyzj? o zako?czeniu wspó?pracy z dostawc?.

Zasobów nie trzeba posiada? na w?asno??. Wystarczy mie? do nich dost?p. Dzi? organizacje zlecaj? na zewn?trz prawie wszystko, od obs?ugi kadrowej do projektów badawczych. Umiej?tno?? wspó?pracy z wykonawcami zewn?trznymi staje si? jedn? z podstawowych kompetencji mened?era. Outsourcing to model biznesowy jutra. Naucz si? go ju? dzi? i czerp z niego korzy?ci.

O AUTORACH

Mark J. Power jest prezesem mi?dzynarodowej firmy konsultingowej ROS Incorporated. Power od ponad pi?tnastu lat zarz?dza projektami outsourcingowymi na ca?ym ?wiecie. Jest pionierem w obszarze edukacji na temat outsourcingu. Za?o?y? centra treningowe, w których przeszkolono wielu spo?ród dzisiejszych liderów outsourcingu: Outsourcing Certificate oraz Outsourcing Boot Camp. Multimedialny zestaw edukacyjny Powera pod tytu?em Strategic Outsourcing Framework cieszy si? uznaniem mened?erów w dwunastu krajach.

Kevin C. Desouza by? dyrektorem Institute for Engaged Business Research, który jest cz??ci? Engaged Enterprise, firmy konsultingowej specjalizuj?cej si? mi?dzy innymi w zarz?dzania wiedz? i zarz?dzaniu kryzysem. Engaged Enterprise realizuje zlecenia z sektora rz?dowego i pe?ni funkcj? wywiadowni gospodarczej. Desouza jest autorem ksi??ki Managing Knowledge with Artificial Intelligence oraz wspó?autorem ksi??ek: Managing Information in Complex Organizations oraz Engaged Knowledge Management.

Carlo Bonifazi jest wspó?za?o?ycielem i wiceprezesem firmy konsultingowej ROS Incorporated. Ma dwudziestoletnie do?wiadczenie w wielu dziedzinach technologicznych. Prowadzi? globalne przedsi?wzi?cia outsourcingowe w sferze rozwoju produktów oraz IT. Uczestniczy? w projektach, których celem by?o tworzenie oprogramowania, rozwijanie infrastruktury sieciowej, prowadzenie obs?ugi telekomunikacyjnej, zapewnianie bezpiecze?stwa danych oraz wdra?anie systemów CRM i ERP.

OPINIE

Pierwsza publikacja na polskim rynku tak kompleksowo i uniwersalnie prezentuj?ca ró?norakie aspekty wspó?pracy z zewn?trznymi dostawcami. Doskona?y poradnik dla aktualnych i potencjalnych odbiorców us?ug outsourcingowych, pokazuje krok po kroku na co nale?y zwróci? szczególn? uwag?, a jakich b??dów unika?, aby optymalnie wykorzysta? p?yn?ce z outsourcingu profity.- Anna Zawadzka, Dyrektor ds.. Marketingu i Rozwoju ArchiDoc

Podr?cznik outsourcingu to warto?ciowe ?ród?o wiedzy, dla wszystkich tych, którzy w obliczu globalnej perspektywy, poszukuj? metod lepszego zarz?dzania, na rynku, który cechuje coraz wi?ksza z?o?ono??. W odpowiedzi na nowe wyzwania, lektura skierowana do szerokiego gronaCzytelników, zarówno tych nowych, jak i korzystaj?cych z outsourcingowej formy powierzenia odpowiedzialno?ci. Gor?co polecam. - Robert Jursza, Outsourcing Strategiczny w IBM Polska

Ta ksi??ka przeprowadzi ci? przez wszystkie kluczowe elementy cyklu outsourcingu. Ten dobrze zorganizowany podr?cznik jest niezawodn? i praktyczn? pomoc? dla ka?dego, kto zajmuje si? outsourcingiem, czy to outsourcingiem projektów produkcyjnych czy opartych na pracy koncepcyjnej.— Deependra Moitra, dyrektor generalny do spraw bada?, Infosys Technologies

Journal of the American Society for Information Science & Technology – Influences of IT Substitutes & User Experience on Post-Adoption User Switching

I have authored a paper along with C. Ye, D. Seo, S. Papagari, and S. Jha, which appears in the current issue of the Journal of the American Society for Information Science and Technology [Link]

Ye, C., Seo, D., Desouza, K.C., Sangareddy, S.R. P., and Jha, S. “Influences of IT Substitutes and User Experience on Post-Adoption User Switching: An Empirical Investigation,” Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59 (13), 2008, 2115-2132.
Abstract
This study examines factors that influence individual users' post-adoption switching behavior between information technology products that are near perfect substitutes. The introduction and popularity of Mozilla Firefox Web browser provided an ideal empirical setting for this study. Drawing upon literature on post-adoption user behavior, consumer behavior, and online user research, we propose a research model and validate it using cross-sectional field data collected from 306 users on their decision to switch from Microsoft Internet Explorer (IE) to Mozilla Firefox. Findings suggest that user satisfaction and breadth of use of the incumbent product are negatively associated with switching behavior. Perceived ease of use, relative advantage, and perceived security of the substitute product are positively associated with switching behavior. In addition, the effects of perceived ease of use and relative advantage are not moderated by user experience. This study contributes to both research and practice by advancing our understanding of information technology (IT) users' post-adoption behavior in general and their switching behavior on Web-related IT products specifically.

Constructing and Sustaining Competitive Interorganizational Knowledge Networks – Information Systems Management

I have authored a paper along with R. Hackney and Z. Irani, which appears in the current issue of Information Systems Management

Abstract: The research in this paper considers the complex and dynamic arrangements for potential and actual knowledge sharing in interorganizational networks. The essence of this stance is that “knowledge” relates to affirmative managerial action beyond the necessary collection of information facilitated through technology. The issue is to determine the nature and extent of the degree of organizational agreement that may be achieved as competitors either cooperate or continue to compete in the face of challenging and pervasive market conditions. The theory relating to network formulation is reviewed, findings from empirical analyses from the experiences from automobile distributors in a large USA city, and one scientific collaborators network are presented. A framework is proposed identifying the factors necessary to initially construct the network and then to further sustain it over time. A number of lessons learned are developed, which are believed to be of value to researchers and practitioners engaged in these processes.
Ray Hackney; Kevin C. Desouza; Zahir Irani, Constructing and Sustaining Competitive Interorganizational Knowledge Networks: An Analysis of Managerial Web-Based Facilitation, Information Systems Management, 25 ( 4), 2008, 356 - 363.

The neglected dimension in strategic sourcing: security – Strategic Outsourcing: An International Journal

I have authored an opinion piece that appears in the current issue Strategic Outsourcing: An International Journal.

The neglected dimension in strategic sourcing: security

Structured Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to focus on a neglected dimension in strategic sourcing – security; Design/methodology/approach – The paper describes two vignettes which illustrate different kinds of security breaches and discusses securing strategic sourcing efforts; Findings – The paper points to the need to seriously consider the security dimension in sourcing agreements; Originality/value – This paper will hopefully raise awareness to the security dimension in the context of strategic sourcing.

LINK