My co-authored book, The Outsourcing Handbook: How to Implement a Successful Outsourcing Process (Kogan Page, 2006), has been translated into Polish by Wydawnictwo MT Biznes. The Polish Edition is titled: Outsourcing: Podr?cznik sprawdzonych praktyk. The book has been endorsed by the Outsourcing Institute (Poland).

—-
Stwórz organizacj? przysz?o?ci
Ile zada? twoja firma mog?aby zleca? na zewn?trz i czerpa? z tego korzy?ci?Te korzy?ci to nie tylko oszcz?dno?ci. Outsourcing to tak?e dost?p do wiedzy w g?owach ekspertów poza twoj? organizacj?. To szybki wzrost si?y rynkowej bez pot??nych inwestycji. To model biznesowy, w którym p?acisz tylko za to, co faktycznie jest ci potrzebne. Lecz je?li outsourcing ma da? twojej firmie szerokie korzy?ci, musisz umie? nim zarz?dza?.

Ta ksi??ka to podr?cznik dla mened?erów napisany przez praktyków z wieloletnim do?wiadczeniem w projektach outsourcingowych na ca?ym ?wiecie. Dowiesz si? z niej:
  • które zadania zleca? na zewn?trz, a które lepiej realizowa? wewn?trznie,
  • jak przeprowadzi? konkurs ofert dostawców,
  • jaki wybra? typ kontraktu outsourcingowego,
  • jak ograniczy? chaos w pierwszej fazie wspó?pracy z nowym dostawc?,
  • co zrobi?, ?eby nie uzale?ni? si? od kiepskiego dostawcy,
  • kiedy podj?? trudn? decyzj? o zako?czeniu wspó?pracy z dostawc?.

Zasobów nie trzeba posiada? na w?asno??. Wystarczy mie? do nich dost?p. Dzi? organizacje zlecaj? na zewn?trz prawie wszystko, od obs?ugi kadrowej do projektów badawczych. Umiej?tno?? wspó?pracy z wykonawcami zewn?trznymi staje si? jedn? z podstawowych kompetencji mened?era. Outsourcing to model biznesowy jutra. Naucz si? go ju? dzi? i czerp z niego korzy?ci.

O AUTORACH

Mark J. Power jest prezesem mi?dzynarodowej firmy konsultingowej ROS Incorporated. Power od ponad pi?tnastu lat zarz?dza projektami outsourcingowymi na ca?ym ?wiecie. Jest pionierem w obszarze edukacji na temat outsourcingu. Za?o?y? centra treningowe, w których przeszkolono wielu spo?ród dzisiejszych liderów outsourcingu: Outsourcing Certificate oraz Outsourcing Boot Camp. Multimedialny zestaw edukacyjny Powera pod tytu?em Strategic Outsourcing Framework cieszy si? uznaniem mened?erów w dwunastu krajach.

Kevin C. Desouza by? dyrektorem Institute for Engaged Business Research, który jest cz??ci? Engaged Enterprise, firmy konsultingowej specjalizuj?cej si? mi?dzy innymi w zarz?dzania wiedz? i zarz?dzaniu kryzysem. Engaged Enterprise realizuje zlecenia z sektora rz?dowego i pe?ni funkcj? wywiadowni gospodarczej. Desouza jest autorem ksi??ki Managing Knowledge with Artificial Intelligence oraz wspó?autorem ksi??ek: Managing Information in Complex Organizations oraz Engaged Knowledge Management.

Carlo Bonifazi jest wspó?za?o?ycielem i wiceprezesem firmy konsultingowej ROS Incorporated. Ma dwudziestoletnie do?wiadczenie w wielu dziedzinach technologicznych. Prowadzi? globalne przedsi?wzi?cia outsourcingowe w sferze rozwoju produktów oraz IT. Uczestniczy? w projektach, których celem by?o tworzenie oprogramowania, rozwijanie infrastruktury sieciowej, prowadzenie obs?ugi telekomunikacyjnej, zapewnianie bezpiecze?stwa danych oraz wdra?anie systemów CRM i ERP.

OPINIE

Pierwsza publikacja na polskim rynku tak kompleksowo i uniwersalnie prezentuj?ca ró?norakie aspekty wspó?pracy z zewn?trznymi dostawcami. Doskona?y poradnik dla aktualnych i potencjalnych odbiorców us?ug outsourcingowych, pokazuje krok po kroku na co nale?y zwróci? szczególn? uwag?, a jakich b??dów unika?, aby optymalnie wykorzysta? p?yn?ce z outsourcingu profity.– Anna Zawadzka, Dyrektor ds.. Marketingu i Rozwoju ArchiDoc

Podr?cznik outsourcingu to warto?ciowe ?ród?o wiedzy, dla wszystkich tych, którzy w obliczu globalnej perspektywy, poszukuj? metod lepszego zarz?dzania, na rynku, który cechuje coraz wi?ksza z?o?ono??. W odpowiedzi na nowe wyzwania, lektura skierowana do szerokiego gronaCzytelników, zarówno tych nowych, jak i korzystaj?cych z outsourcingowej formy powierzenia odpowiedzialno?ci. Gor?co polecam. – Robert Jursza, Outsourcing Strategiczny w IBM Polska

Ta ksi??ka przeprowadzi ci? przez wszystkie kluczowe elementy cyklu outsourcingu. Ten dobrze zorganizowany podr?cznik jest niezawodn? i praktyczn? pomoc? dla ka?dego, kto zajmuje si? outsourcingiem, czy to outsourcingiem projektów produkcyjnych czy opartych na pracy koncepcyjnej.— Deependra Moitra, dyrektor generalny do spraw bada?, Infosys Technologies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.